0 سطح نوع دوره روز ساعت تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ظرفیت باقی مانده تعداد جلسات شهریه ثبت نام
981114 A1.1 فشرده سه روز زوج 9-12:15 98/11/14 98/12/28 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981117 A1.1 فشرده پنجشنبه جمعه 15-20 98/11/17 98/12/23 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981117 A1.1 فشرده پنجشنبه جمعه 9-14 98/11/17 98/12/23 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981126 A1.1 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 98/11/26 98/01/25 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981127 A1.1 فشرده یکشنبه سه شنبه 9-12:15 98/11/27 99/02/21 8 40 600.000 ثبت نام دوره
981201 A1.1 فشرده پنجشنبه جمعه 9-14 98/12/01 99/02/05 5 40 600.000 ثبت نام دوره
981201 A1.1 عادی پنجشنبه 15-20 98/12/01 99/03/08 6 40 600.000 ثبت نام دوره
981204 A1.1 عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 98/12/04 99/02/28 6 40 600.000 ثبت نام دوره
981207 A1.1 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 98/12/07 99/02/06 6 40 600.000 ثبت نام دوره
990117 A1.1 عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 99/01/17 99/03/20 10 40 600.000 ثبت نام دوره
990123 A1.1 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 99/01/23 99/03/05 10 40 600.000 ثبت نام دوره
990124 A1.1 عادی یکشنبه سه شنبه 14-17:15 99/01/24 99/03/20 10 40 500.000 ثبت نام دوره
981208 A1.1 فشرده پنجشنبه جمعه ها 15-20 98/12/08 99/02/12 8 40 600.000 ثبت نام دوره
981203 A1.1 فشرده سه روز زوج 14-17:15 98/12/03 99/02/01 8 40 500.000 ثبت نام دوره
981007 A1.1 فشرده سه روز زوج 9:00-12:15 98/10/07 98/11/23 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981015 A1.1 عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 98/10/15 98/12/27 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981029 A1.1 فشرده سه روز زوج 9:00-12:15 98/10/29 99/01/26 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981019 A1.1 فشرده پنجشنبه جمعه ها 15:00-20:00 98/10/19 98/12/02 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981021 A1.1 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 98/10/21 98/12/07 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981026 A1.1 فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 98/10/26 98/12/09 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981103 A1.1 عادی پنجشنبه 9:00-14:00 98/11/03 99/02/11 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981105 A1.1 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 98/11/05 98/12/21 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981113 A1.1 عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 98/11/13 99/02/07 0 40 600.000 ثبت نام دوره

عضویت در خبرنامه

برا عضویت در خبرنامه لطفا ایمل خو را وارد نمایید.

لطفا پاپ آپ را چک کنید.