0 سطح نوع دوره روز ساعت تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ظرفیت باقی مانده تعداد جلسات شهریه ثبت نام
981027 A1.2 عادی فقط جمعه ها 9-14 98/10/27 98/02/05 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981030 A1.2 فشرده سه روز زوج 9-12:15 98/10/30 98/12/17 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981026 A1.2 فشرده پنج شنبه جمعه ها 15-20 98/10/26 98/12/09 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981024 A1.2 عادی یکشنبه و سه شنبه 20:45_17:30 98/10/24 98/01/24 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981105 A1.2 فشرده سه روز زوج 20:45_17:30 98/11/05 98/12/21 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981124 A1.2 فشرده پنجشنبه جمعه 9-14 98/11/24 99/01/29 5 40 600.000 ثبت نام دوره
981124 A1.2 فشرده پنجشنبه جمعه 15-20 98/11/24 99/01/29 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981128 A1.2 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 98/11/28 99/01/27 2 40 600.000 ثبت نام دوره
981127 A1.2 عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 98/11/27 99/02/21 6 40 600.000 ثبت نام دوره
981202 A1.2 عادی جمعه ها 9-14 98/12/02 99/03/16 10 40 600.000 ثبت نام دوره
981203 A1.2 فشرده سه روز زوج 9-12:15 98/12/03 99/02/01 8 40 600.000 ثبت نام دوره
981208 A1.2 فشرده پنجشنبه جمعه 15-20 98/12/08 99/02/12 10 40 600.000 ثبت نام دوره
981214 A1.2 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 98/12/14 99/02/13 10 40 600.000 ثبت نام دوره
990116 A1.2 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 99/01/16 99/02/29 8 40 600.000 ثبت نام دوره
990117 A1.2 عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 99/01/17 99/03/20 10 40 600.000 ثبت نام دوره
990121 A1.2 عادی پنجشنبه 15-20 99/01/21 99/04/19 8 40 600.000 ثبت نام دوره
990207 A1.2 عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 99/02/07 99/04/10 10 40 600.000 ثبت نام دوره
981103 A1.2 فشرده پنجشنبه جمعه ها 9-14 98/11/03 98/12/16 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981215 A1.2 فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 98/12/15 98/02/19 10 40 600.000 ثبت نام دوره
981007 A1.2 فشرده سه روز زوج 9-12:15 98/10/07 98/11/23 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981021 A1.2 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 98/10/21 98/12/07 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981007 A1.2 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 98/10/07 98/11/23 0 40 600.000 ثبت نام دوره

عضویت در خبرنامه

برا عضویت در خبرنامه لطفا ایمل خو را وارد نمایید.

لطفا پاپ آپ را چک کنید.