0 سطح نوع دوره روز ساعت تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ظرفیت باقی مانده تعداد جلسات شهریه ثبت نام
981015 A2.1 فشرده یکشنبه و سه شنبه 20:45_17:30 98/10/15 98/12/27 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981027 A2.1 عادی فقط جمعه ها 9-14 98/10/27 98/02/05 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981005 A2.1 فشرده پنجشنبه جمعه ها 15:00-20:00 98/10/05 98/11/18 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981127 A21 عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 98/11/27 99/02/16 8 40 600.000 ثبت نام دوره
981130 A2.1 فشرده سه روز زوج 9-12:15 98/11/30 98/02/02 10 40 600.000 ثبت نام دوره
981110 A2.1 فشرده پنج شنبه جمعه ها 9-14 98/11/10 98/12/23 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981214 A2.1 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 98/12/14 99/02/15 10 40 600.000 ثبت نام دوره
990116 A2.1 فشرده سه روز زوج 9-12:15 99/01/16 99/02/29 10 40 600.000 ثبت نام دوره
990116 A2.1 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 99/01/16 99/02/29 10 40 600.000 ثبت نام دوره
990128 A2.1 فشرده پنج شنبه جمعه ها 9-14 99/01/28 99/03/09 10 40 600.000 ثبت نام دوره
990201 A2.1 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 99/02/01 99/03/14 10 40 600.000 ثبت نام دوره
990204 A2.1 فشرده پنج شنبه جمعه ها 15-20 99/02/04 99/03/16 10 40 600.000 ثبت نام دوره
990207 A2.1 عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 99/02/07 99/04/10 11 40 600.000 ثبت نام دوره
990219 A2.1 فشرده جمعه ها 9-14 99/02/19 99/05/17 11 40 600.000 ثبت نام دوره
981112 A2.1 فشرده سه روز زوج 9:00-12:15 98/11/12 98/12/26 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981209 A2.1 عادی جمعه ها 9:00-14:00 98/12/09 99/03/23 10 40 600.000 ثبت نام دوره
981201 A2.1 فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 98/12/01 99/02/05 10 40 600.000 ثبت نام دوره
981001 A2.1 عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 98/10/01 98/12/11 0 40 600.000 ثبت نام دوره
980923 A2.1 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 98/09/23 98/11/07 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981103 A2.1 فشرده پنجشنبه جمعه ها 15:00-20:00 98/11/03 98/12/16 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981021 A2.1 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 98/10/21 98/12/07 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981012 A2.1 فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 98/10/12 98/11/25 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981014 A2.1 فشرده سه روز زوج 9:00-12:15 98/10/14 98/11/30 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981114 A2.1 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 98/11/14 98/12/28 0 40 600.000 ثبت نام دوره

عضویت در خبرنامه

برا عضویت در خبرنامه لطفا ایمل خو را وارد نمایید.

لطفا پاپ آپ را چک کنید.