0 سطح نوع دوره روز ساعت تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ظرفیت باقی مانده تعداد جلسات شهریه ثبت نام
990121 A2.2 فشرده پنج شنبه جمعه ها 9-14 99/01/21 99/03/02 10 40 600.000 ثبت نام دوره
981114 A2.2 فشرده سه روز زوج 17:30 تا 20:45 98/11/14 98/12/28 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981117 A2.2 فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 98/11/17 98/12/23 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981124 A2.2 فشرده پنج شنبه جمعه ها 15-20 98/11/24 99/01/29 8 40 600.000 ثبت نام دوره
981203 A2.2 فشرده سه روز زوج 9-12:15 98/12/03 99/02/01 6 40 600.000 ثبت نام دوره
981208 A2.2 فشرده پنج شنبه جمعه ها 9-14 98/12/08 99/02/12 9 40 600.000 ثبت نام دوره
981214 A2.2 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 98/12/14 99/02/15 8 40 600.000 ثبت نام دوره
981218 A2.2 عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 98/12/18 99/03/06 8 40 600.000 ثبت نام دوره
990116 A2.2 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 99/01/16 99/02/29 11 40 600.000 ثبت نام دوره
990117 A2.2 عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 99/01/17 99/03/20 8 40 600.000 ثبت نام دوره
990121 A2.2 فشرده پنج شنبه جمعه ها 15-20 99/01/21 99/03/02 8 40 600.000 ثبت نام دوره
990219 A2.2 عادی جمعه ها 9-14 99/02/19 99/05/17 11 40 600.000 ثبت نام دوره
981011 A2.2 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 98/10/11 99/11/28 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981021 A2.2 فشرده سه روز زوج 9:00-12:15 98/10/21 98/12/07 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981113 A2.2 عادی یکشنبه سه شنبه ها 17:30-20:45 98/11/13 99/02/09 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981019 A2.2 فشرده پنجشنبه جمعه ها 15:00-20:00 98/10/19 98/12/02 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981113 A2.2 عادی یکشنبه سه شنبه ها 17:30-20:45 98/11/13 99/02/09 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981021 A2.2 فشرده سه روز زوج 9:00-12:15 98/10/21 98/12/07 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981113 A2.2 عادی یکشنبه سه شنبه ها 17:30-20:45 98/11/13 99/02/09 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981011 A2.2 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 98/10/11 98/11/28 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981113 A2.2 عادی یکشنبه سه شنبه ها 17:30-20:45 98/11/13 99/02/09 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981021 A2.2 فشرده سه روز زوج 9:00-12:15 98/10/21 98/12/07 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981113 A2.2 عادی یکشنبه سه شنبه ها 17:30-20:45 98/11/13 99/02/09 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981019 A2.2 فشرده پنجشنبه جمعه ها 15:00-20:00 98/10/19 98/12/02 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981113 A2.2 عادی یکشنبه سه شنبه ها 17:30-20:45 98/11/13 99/02/09 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981021 A2.2 فشرده سه روز زوج 9:00-12:15 98/10/21 98/12/07 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981113 A2.2 عادی یکشنبه سه شنبه ها 17:30-20:45 98/11/13 99/02/09 0 40 600.000 ثبت نام دوره

عضویت در خبرنامه

برا عضویت در خبرنامه لطفا ایمل خو را وارد نمایید.

لطفا پاپ آپ را چک کنید.