0 سطح نوع دوره روز ساعت تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ظرفیت باقی مانده تعداد جلسات شهریه ثبت نام
981007 A2 فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 9-12:15 98/10/07 98/11/29 0 70 1/200/000 ثبت نام دوره
981119 A2 فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 14-17:15 98/11/19 99/01/24 8 70 1.000.000 ثبت نام دوره
981210 A2 فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 9-12:15 98/12/10 99/02/13 9 70 1.200.000 ثبت نام دوره
990118 A2 فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 9-12:15 99/01/18 99/03/04 10 70 1.200.000 ثبت نام دوره
981028 A2 فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 9:00-12:15 98/10/28 98/12/19 0 40 1.200.000 ثبت نام دوره

عضویت در خبرنامه

برا عضویت در خبرنامه لطفا ایمل خو را وارد نمایید.

لطفا پاپ آپ را چک کنید.