0 سطح نوع دوره روز ساعت تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ظرفیت باقی مانده تعداد جلسات شهریه ثبت نام
980817 B1.1 عادی جمعه ها 9:00-14:00 98/08/17 98/11/11 0 40 600.000 ثبت نام دوره
980915 B1.1 فشرده پنج شنبه جمعه ها 9:00-14:00 98/09/15 98/11/03 0 40 600.000 ثبت نام دوره
980920 B1.1 فشرده سه روز زوج 20:45_17:30 98/09/20 98/11/05 0 40 600.000 ثبت نام دوره
980929 B1.1 فشرده جمعه ها 9-14 98/09/29 98/12/23 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981007 B1.1 فشرده سه روز زوج 9-12:15 98/10/07 98/11/23 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981015 B1.1 فشرده یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 98/10/15 98/12/27 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981019 B1.1 فشرده پنج شنبه جمعه ها 9-14 98/10/19 98/12/02 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981026 B1.1 فشرده پنج شنبه جمعه ها 15-20 98/10/26 98/12/09 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981028 B1.1 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 98/10/28 98/12/14 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981114 B1.1 فشرده سه روز زوج 9-12:15 98/11/14 98/12/28 3 40 600.000 ثبت نام دوره
981124 B1.1 فشرده پنج شنبه جمعه ها 9-14 98/11/24 99/01/29 10 40 600.000 ثبت نام دوره
981205 B1.1 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 98/12/05 99/02/03 6 40 600.000 ثبت نام دوره
981208 B1.1 فشرده پنج شنبه جمعه ها 15-20 98/12/08 99/02/12 8 40 600.000 ثبت نام دوره
981212 B1.1 فشرده سه روز زوج 9-12:15 98/12/12 99/02/10 8 40 600.000 ثبت نام دوره
990116 B1.1 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 99/01/16 99/02/29 10 40 600.000 ثبت نام دوره
990117 B1.1 عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 99/01/17 99/03/20 8 40 600.000 ثبت نام دوره
990121 B1.1 فشرده پنج شنبه جمعه ها 9-14 99/01/21 99/03/02 10 40 600.000 ثبت نام دوره

عضویت در خبرنامه

برا عضویت در خبرنامه لطفا ایمل خو را وارد نمایید.

لطفا پاپ آپ را چک کنید.