0 سطح نوع دوره روز ساعت تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ظرفیت باقی مانده تعداد جلسات شهریه ثبت نام
990117 B1.2 عادی یکشنبه سه شنبه 20:45_17:30 99/01/17 99/03/20 10 40 600.000 ثبت نام دوره
980907 B1.2 فشرده پنج شنبه جمعه ها 15-20 98/09/07 98/10/20 0 40 600.000 ثبت نام دوره
980923 B1.2 فشرده سه روز زوج 9-12:15 98/09/23 98/11/07 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981004 B1.2 فشرده سه روز زوج 20:45_17:30 98/10/04 98/11/21 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981015 B1.2 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 98/10/15 98/12/27 0 40 600.000 ثبت نام دوره
981116 B1.2 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 98/11/16 98/12/28 9 40 600.000 ثبت نام دوره
981203 B1.2 فشرده سه روز زوج 9-12:15 98/12/03 99/02/01 11 40 600.000 ثبت نام دوره
981215 B1.2 فشرده پنج شنبه جمعه ها 15-20 98/12/15 99/02/19 11 40 600.000 ثبت نام دوره
990118 B1.2 فشرده سه روز زوج 9-12:15 99/01/18 99/02/31 14 40 600.000 ثبت نام دوره
990122 B1.2 عادی جمعه ها 9-14 99/01/22 99/04/13 15 40 600.000 ثبت نام دوره
990128 B1.2 فشرده پنج شنبه جمعه ها 9-14 99/01/28 99/03/09 13 40 600.000 ثبت نام دوره

عضویت در خبرنامه

برا عضویت در خبرنامه لطفا ایمل خو را وارد نمایید.

لطفا پاپ آپ را چک کنید.