0 سطح نوع دوره روز ساعت تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ظرفیت باقی مانده تعداد جلسات شهریه ثبت نام
980902 B1 فوق فشرده شنبه تا چهارشبه 14-17:15 98/09/02 98/10/18 0 70 1/000/000 ثبت نام دوره
980916 B1 فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 9-12:15 98/09/16 98/11/02 0 70 1/200/000 ثبت نام دوره
981107 B1 فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 9-12:15 98/11/07 98/12/28 0 70 1.200.000 ثبت نام دوره
981205 B1 فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 9-12:15 98/12/05 99/02/08 8 70 1.200.000 ثبت نام دوره
990116 B1 فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 9-12:15 99/01/16 99/02/31 11 70 1.200.000 ثبت نام دوره

عضویت در خبرنامه

برا عضویت در خبرنامه لطفا ایمل خو را وارد نمایید.

لطفا پاپ آپ را چک کنید.