0 سطح نوع دوره روز ساعت تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ظرفیت باقی مانده تعداد جلسات شهریه ثبت نام
980823 B2.1 فشرده پنج شنبه جمعه ها 9-14 98/08/23 98/09/22 0 30 600.000 ثبت نام دوره
980925 B2.1 فشرده سه روز زوج 20:45_17:30 98/09/25 98/10/28 0 30 600.000 ثبت نام دوره
981001 B2.1 فشرده یکشنبه و سه شنبه 20:45_17:30 98/10/01 98/11/20 0 30 600.000 ثبت نام دوره
981103 B2.1 فشرده پنج شنبه جمعه ها 9-14 98/11/03 98/12/02 0 30 600.000 ثبت نام دوره
981121 B2.1 فشرده سه روز زوج 9-12:15 98/11/21 98/12/24 10 30 600.000 ثبت نام دوره
981126 B2.1 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 98/11/26 98/12/28 0 30 600.000 ثبت نام دوره
990117 B2.1 عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 99/01/17 99/03/04 6 30 600.000 ثبت نام دوره
990118 B2.1 فشرده سه روز زوج 9-12:15 99/01/18 99/02/20 11 30 600.000 ثبت نام دوره
990118 B2.1 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 99/01/18 99/02/20 10 30 600.000 ثبت نام دوره
990121 B2.1 فشرده پنج شنبه جمعه ها 9-14 99/01/21 99/02/19 10 30 600.000 ثبت نام دوره

عضویت در خبرنامه

برا عضویت در خبرنامه لطفا ایمل خو را وارد نمایید.

لطفا پاپ آپ را چک کنید.