0 سطح نوع دوره روز ساعت تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ظرفیت باقی مانده تعداد جلسات شهریه ثبت نام
980818 B2.2 فشرده سه روز زوج صبح 9-12:15 98/08/18 98/09/20 0 30 600.000 ثبت نام دوره
980816 B2.2 فشرده پنج شنبه جمعه ها 9-14 98/08/16 98/09/15 0 30 600.000 ثبت نام دوره
980927 B2.2 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 98/09/27 98/10/30 0 30 600.000 ثبت نام دوره
981005 B2.2 فشرده پنج شنبه جمعه ها 9-14 98/10/05 98/11/04 0 30 600.000 ثبت نام دوره
981015 B2.2 عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 98/10/15 98/12/06 0 30 600.000 ثبت نام دوره
981127 B2.2 عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 98/11/27 99/02/02 6 30 600.000 ثبت نام دوره
981208 B2.2 فشرده پنج شنبه جمعه ها 9-14 98/12/08 99/01/29 10 30 600.000 ثبت نام دوره

عضویت در خبرنامه

برا عضویت در خبرنامه لطفا ایمل خو را وارد نمایید.

لطفا پاپ آپ را چک کنید.