0 سطح نوع دوره روز ساعت تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ظرفیت باقی مانده تعداد جلسات شهریه ثبت نام
980903 B2.3 فشرده سه روز فرد 20:45_17:30 98/09/03 98/10/05 0 30 600.000 ثبت نام دوره
980923 B2.3 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 98/09/23 9810/25 0 30 600.000 ثبت نام دوره
980928 B2.3 فشرده پنج شنبه جمعه ها 9-14 98/09/28 98/10/27 0 30 600.000 ثبت نام دوره
981105 B2.3 فشرده سه روز زوج 9-12:15 98/11/05 98/12/10 0 30 600.000 ثبت نام دوره
981105 B2.3 فشرده سه روز زوج 9-12:15 98/11/05 98/12/10 0 30 600.000 ثبت نام دوره
981107 B2.3 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 98/11/07 98/12/12 7 30 600.000 ثبت نام دوره
981117 B2.3 فشرده پنج شنبه جمعه ها 9-14 98/11/17 98/12/16 10 30 600.000 ثبت نام دوره

عضویت در خبرنامه

برا عضویت در خبرنامه لطفا ایمل خو را وارد نمایید.

لطفا پاپ آپ را چک کنید.