0 سطح نوع دوره روز ساعت تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ظرفیت باقی مانده تعداد جلسات شهریه ثبت نام
981111 B2.4 فشرده پنج شنبه جمعه ها 9-14 98/11/11 98/12/15 0 30 600.000 ثبت نام دوره
981217 B2.4 فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 98/12/17 99/02/03 8 30 600.000 ثبت نام دوره
981105 B2.4 فشرده سه روز زوج 9:00-12:15 98/11/05 98/12/10 0 30 600.000 ثبت نام دوره

عضویت در خبرنامه

برا عضویت در خبرنامه لطفا ایمل خو را وارد نمایید.

لطفا پاپ آپ را چک کنید.